Onze
algemene voorwaarden

De website wordt u aangeboden door Bioresonantie Haren. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Bioresonantie Haren zijn de onderstaande voorwaarden verbonden.

Artikel 1. Gebruik van de website
1.1
De website maakt geen gebruik van een extra beveiligde omgeving, u hoeft zich dan ook niet eerst te registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken.

1.2
Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Bioresonantie Haren u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.

1.3
Bioresonantie Haren behoudt zich het recht voor afspraak verzoeken via de website zonder opgaaf van reden te weigeren.

1.4
De informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nooit worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Bioresonantie Haren.

1.5
Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Bioresonantie Haren voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels website
2.1
Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.

2.2
Indien naar het oordeel van Bioresonantie Haren hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Bioresonantie Haren of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Bioresonantie Haren gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.3
Bioresonantie Haren is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Bioresonantie Haren gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.4
Bioresonantie Haren behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud website
3.1
Bioresonantie Haren onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Bioresonantie Haren dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.

3.2
Bioresonantie Haren mag op elk moment de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Bioresonantie Haren of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Bioresonantie Haren, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Overeenkomst
5.1
U gaat op geen enkele manier een overeenkomst aan met Bioresonantie Haren. Elk behandeling is op eigen initiatief en  aan. Bioresonantie Haren zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 6. Wijzigingen tarieven en voorwaarden
6.1
Bioresonantie Haren mag deze voorwaarden en de tarieven van een behandeling op ieder moment aanpassen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1.
De resultaten van de verrichte diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed vallen van Bioresonantie Haren. Ofschoon de geleverde dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Bioresonantie Haren derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar geleverde diensten. De praktijk heeft hierin dan ook een inspanningsplicht en geen resultaatsverplichting

Artikel 8. Overige bepalingen
8.1
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Bioresonantie Haren gevestigd is.

8.3
Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

8.4
Bioresonantie Haren is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

8.5
Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Bioresonantie Haren schriftelijk zijn aanvaard.

8.6
Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.

Contact opnemen

Ik ben gestopt met de Bioresonantie praktijk!

Mijn passie en opleiding is gericht op voeding en gezondheid, waar ik mij vanaf nu op ga richten. Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuwe website www.voedingspraktijk.nl.

Wil je alvast een afspraak maken of meer informatie ontvangen rondom voedingsadvies, dan kun je mailen naar: adinkantonides@gmail.com of bellen op 06 – 811 706 40

Gezonde groet,
Adinka Antonides